• Rzetelna obsługa Radcy Prawnego

  • Prawna obsługa firm i podmiotów gospodarczych

  • Prawo spadkowe i cywilne poznań

  • Solidne wsparcie klientów indywidualnych i firm

  • Reprezentacja przed sądem, ugody, sporządzanie pism

KRPPS

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Sobieralski

Jeżeli stwierdzicie Państwo, że Wasza konkurencja prowadzi działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, które naruszają lub zagrażają Państwa interesom świadczyć to może, że macie do czynienia z nieuczciwą konkurencją. 
 
Do katalogu czynów nieuczciwej konkurencji zliczają się następujące działania:
 ·   wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa (np. używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego użytego wcześniej na  oznaczenie konkurencyjnego przedsiębiorstwa),
 ·  fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług (polega ono w szczególności na wskazaniu na opakowaniu produktu nieprawdziwej informacji o kraju, regionie lub miejscowości jego pochodzenia, w tym na wskazaniu tej nazwy z dodatkiem typ, rodzaj” lub  innego równoznacznego – np. ser typu parmezan, a także na posługiwaniu się taką nieprawdziwą informacją w toku wykonywanej działalności),
  ·   wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług (nie chodzi tu o podrabianie cudzych towarów, co stanowi odrębny czyn nieuczciwej konkurencji, ale o posługiwanie się w obrocie nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi np. jakości, ilości lub cech danego produktu),
 ·    naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (może ono polegać na ujawnianiu lub wykorzystywaniu cudzej tajemnicy przedsiębiorstwa),
·   nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy (dotyczy to umów, na podstawie których przedsiębiorca zatrudnia pracowników),
·    naśladownictwo produktów (posługiwanie się podróbkami),
· pomawianie konkurencyjnego przedsiębiorcy lub nieuczciwe zachwalanie własnej firmy poprzez posługiwanie się fałszywymi    informacjami na ten temat,
 
·  utrudnianie dostępu do rynku (może polegać na sprzedaży poniżej kosztów, nakłanianiu do bojkotu konkurencyjnych firm, nierównym traktowaniu klientów, stosowaniu tzw. opłat półkowych lub wymuszaniu na klientach zakupienia produktów u określonego przedsiębiorcy, a także na posługiwaniu się np. bonami towarowymi poniżej ich wartości nominalnej),
·  przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
·  nieuczciwa lub zakazana reklama (chodzi tu m.in. o reklamę sprzeczną z prawem, wprowadzającą klienta w błąd, tzw. kryptoreklamę oraz o nachalną reklamę),
·   organizowanie systemu sprzedaży lawinowej (polegającego na tym, że przedsiębiorca dostarcza klientowi określony produkt po zaniżonej cenie lub nawet bezpłatnie, ale pod warunkiem, że klient skłoni inne osoby do zakupu),
·   prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym (tzw. systemie argentyńskim). 
Należy podkreślić, że nie jest to zamknięta lista. Jeżeli określone działanie nie znajduje się w tym katalogu, ale spełnia kryteria czynu nieuczciwej konkurencji, to w dalszym ciągu stanowi ono taki czyn, nawet jeśli ustawa go wprost nie precyzuje.
W takich właśnie sytuacjach pomagamy w doprowadzeniu do zaniechania nieuczciwych praktyk.